ผลสอบระดับชาติ (NT) ป.3 (ปรนัย) ปีการศึกษา 2566

ผลสอบระดับชาติ (NT) ป.3  (ปรนัย) ปีการศึกษา 2566

วิชา ฐานปี 65 เป้า 3% ปี 66 ได้ สรุป
ภาษาไทย (ความสามารถทางภาษา) 55.45 58.45  55.43  -0.01
คณิตศาสตร์(ความสามารถด้านคำนวณ) 60.70 63.70 45.46 -15.24
     
รวม 2 ด้าน 57.92  61.07 50.30  -7.62

 

 

 

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน