ผลสอบระดับชาติ (NT) ป.3 (ปรนัย) ปีการศึกษา 2563

ผลสอบระดับชาติ (NT) ป.3  (ปรนัย) ปีการศึกษา 2563

วิชา ฐานปี 62 เป้า 3% ปี 63 ได้ สรุป
ภาษาไทย (ความสามารถทางภาษา) 45.08 46.43  61.91  +16.83 
คณิตศาสตร์(ความสามารถด้านคำนวณ) 41.64  49.07  55.18  +7.54 
     
รวม 2 ด้าน 46.36  47.75  58.55  +12.22 

 

 

 

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน