แนะนำนักเรียนดีเด่น 

353955740_614924603932265_736484690255449998_n.jpg

 นายศิขรินทร์  อินปา

นักกีฬาเหรียญทองฟลอร์บอลซีเกมส์

2023 ครั้งที่ 32 ประเทศกัมพูชา

รายชื่อคณะกรรมการศิษย์เก่า

     

นายศักดิ์  พรหมรักษ์

ประธาน

     
     

นางวิภาวรรณ  ไชยวงค์

รองประธาน

     
    นางดอกปิ่น  สมศรี
เลขานุการ
  นางนันทญา  บุญเทพ
ผู้ช่วยเลขานุการ
   

บ้านนาป่าน

1. คต.สำราญ  พรหมรักษ์

2.น.ส.ศศิวรา  คณะจันทร์

3.นางจิราพร  มาพริก

4.นายอุทิศ  จิตอารี

บ้านดอนสถาน ม.4

1.นางสุบินรัตน์  ชาวส้าน

2.นางเกสร  ลำพา

3. นายก้าวพารักษ์  ชาวส้าน

4. นางสุขภัฎนรินทร์  อุดอ้าย

บ้านดอนสถาน ม.12

1. นางพิมลพรรณ  ไชยวงค์

2. นางทิพวรรณ  ไชยวงค์

3.ร.ต.ต.อุทัย  ไชยวงค์

4. นายวาทิน  จิตอารี

บ้านส้าน ม.2

1. น.ส.ศศิวิมล  บุญเทพ

2. นายประพันธ์  อุดอ้าย

3.น.ส.จุฑามาศ  ชาวส้าน

4. นางกนกวรรณ  ชาวส้าน

บ้านส้าน ม.13

1. นางนภสร  บุญสิงห์

2. นายณรงค์ชัย  บุญเทพ

3. น.ส.พรรณิดา  ชาวส้าน

4. น.ส.อุรารัตน์  คันกุระ

บ้านส้านเหล่า

1. นางพรรณิกา  กันทะกัน

2. นายธนายุต  ชาวส้าน

3. นางดวงเดือน  จิตอารี

4. น.ส.นิสา  ชาวส้าน

 บ้านพรสวรรค์

1.นายศรีนวล  พลจร

2.นายธีระพงษ์  บุญเทพ

3.นางนงลักษณ์  เทพยศ

4.นายสมาน  จันต๊ะวงค์

 บ้านสันติสุข

1. นายศรีนวล  บุญเทพ

2. นางศรีทอน  อุปต๊ะ

3.นางนารี  เทียมใจ

4.นางระนอง  ปาละ