5174

นางสาวจงกล  แก้วโก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

แนะนำนักเรียนดีเด่น 

353955740_614924603932265_736484690255449998_n.jpg

 นายศิขรินทร์  อินปา

นักกีฬาเหรียญทองฟลอร์บอลซีเกมส์

2023 ครั้งที่ 32 ประเทศกัมพูชา

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

1. ข้อมูลทั่วไป

            โรงเรียนบ้านส้าน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) ตั้งอยู่เลขที่ 166 หมู่ที่ 13 ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์
55120 โทรศัพท์ 054-688484 E-mail : bansanschool.3This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website : www.bansanschool.net   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต2

เปิดทำการสอนจำนวน 3 ระดับการศึกษา คือ ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 2 – 3) ระดับประถมศึกษา

(ป.1– ป.6) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) มีเขตพื้นที่บริการในตำบลสถาน จำนวน 8 หมู่บ้าน

ได้แก่    หมู่ 1 บ้านนาป่าน   หมู่ 2 บ้านส้าน   หมู่ 3 บ้านส้านเหล่า   หมู่ 4 บ้านดอนสถาน

           หมู่ 9 บ้านสันติสุข   หมู่ 10    บ้านพรสวรรค์ หมู่ 13 บ้านส้านหนึ่ง และหมู่12 บ้านดอนสถานหนึ่ง

 2.ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษ

นางสาวนันทรัตน์ สมมุติ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา  

วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต(ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา

จาก สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

            โทรศัพท์ 081–9985515     e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2566

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน (คน)
ชาย หญิง รวม
อนุบาล 2 5 6 11
อนุบาล 3 10 9 19
รวม 15 15 30
ประถมศึกษาปีที่  1 17 7 24
ประถมศึกษาปีที่  2 11 8 19
ประถมศึกษาปีที่  3 13 9 22
ประถมศึกษาปีที่  4 12 9 21
ประถมศึกษาปีที่  5 13 8 21
ประถมศึกษาปีที่  6 18 9 27

รวม

84 50 134
มัธยมศึกษาปีที่  1 15 20 35
มัธยมศึกษาปีที่  2 27 13 40
มัธยมศึกษาปีที่  3 20 18 38

รวม

62 51 113

รวมทั้งหมด

161 116 277

 

 

  

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน