5174

นางสาวจงกล  แก้วโก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

แนะนำนักเรียนดีเด่น 

353955740_614924603932265_736484690255449998_n.jpg

 นายศิขรินทร์  อินปา

นักกีฬาเหรียญทองฟลอร์บอลซีเกมส์

2023 ครั้งที่ 32 ประเทศกัมพูชา

การจัดชั้นเรียน

 ที่

 ชื่อ-สกุล

 วุฒิ

 วิชาเอก

 หน้าที่/ชั้น/วิชาที่สอน

1

-นางสาวจงกล  แก้วโก

 กศ.ม

 บริหารการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

2

-นางสาวธัญญาพร  ส่องสี  

ค.บ.

การศึกษาปฐมวัย

อนุบาลปีที่2

3

-นางปราณี   สัตตคุณากร

ค.บ.

การศึกษาปฐมวัย

อนุบาลปีที่3

4

-นางรัตนา  เหมืองหม้อ

ศษ.บ.

ศศ.ม

ประถมศึกษา

ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

5

-นางนันท์สินี หลักคำ

ค.บ.

ศษ.ม.

ประถมศึกษา

บริหารการศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

6

-นางสุขภัฐนรินทร์  กันจินะ

-นางสาววิภาวรรณ  แก้วโก๋

ศษ.บ

ศษ.ม

ค.บ.

ภาษาไทย

หลักสูตรและการสอน

ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

7

-นางสาวอัจฉรารัตน์  แข็งแรง

-นายกฤตณ์  ปัทถาพงษ์

ค.บ.

ค.บ.

ภาษาอังกฤษ

พละศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

8

-นางพัฒนา  เหล็งจุ๊ย

-นางสาวรัตธิดา  สิทธิชัย

ค.บ.

ค.บ.

ภาษาไทย

ภาษาจีน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

9

-นางสาวพรพรรณ  คนกลาง

-นางนฤมล  ขัติยะ

ค.บ.

กศ.ม

ค.บ.

กศ.ม

คณิตศาสตร์

บริหารการศึกษา

วิทยาศาสตร์

บริหารการศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

10

-นายวีระ   จันต๊ะวงค์

ค.บ.

-คอมพิวเตอร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

 11

-นายชาตรี  จันต๊ะวงค์

 ค.บ.

-สังคมศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

 12

-นางสาวชญานิศ  ไชยศิลป์

-นายอภินันท์  มิ่งเมือง

ค.บ.

ค.บ.

อังกฤษ

ภาษาไทย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 13

-นายจารุกิตติ์  สุวรรณ

-นางสาวบริมาส ทาราทิพย์

ค.บ.

ค.บ. 

- การงานอาชีพ

คณิตศาสตร์

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

               

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน