5174

นางสาวจงกล  แก้วโก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

แนะนำนักเรียนดีเด่น 

353955740_614924603932265_736484690255449998_n.jpg

 นายศิขรินทร์  อินปา

นักกีฬาเหรียญทองฟลอร์บอลซีเกมส์

2023 ครั้งที่ 32 ประเทศกัมพูชา

ข้อมูลครูและบุคลากร

 

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก
1. นางสาวจงกล  แก้วโก ผอ.รร/ชำนาญการพิเศษ กศ.ม บริหารการศึกษา
2.   นายวีระ   จันต๊ะวงค์ ครู/ชำนาญการพิเศษ ค.บ.   คอมพิวเตอร์
3.  นางนฤมล ขัติยะ ครู/ชำนาญการพิเศษ ศษ.ม.   วิทยศาสตร์
4.  นางปราณี สัตตคุณากร  ครู/ชำนาญการพิเศษ  ค.บ.   ปฐมวัย
5.  นางพัฒนา เหล็งจุ๊ย  ครู/ชำนาญการพิเศษ ค.บ.   ภาษาไทย
6.  นายจารุกิตต์   สุวรรณ   ครู/ชำนาญการพิเศษ  ค.บ.  เกษตร
7.  นายชาตรี   จันต๊ะสวงค์  ครู/ชำนาญการ  ค.บ.  สังคมศึกษา
8. นางสาวชญานิศ ไชยศิลป์ ครู/ชำนาญการ  ค.บ. ภาษาอังกฤษ
9.  นางนันท์สินี  หลักคำ ครู/ชำนาญการพิเศษ  ค.บ.

ศษ.ม.

ประถมศึกษา

บริหารการศึกษา

10. นางรัตนา   เหมืองหม้อ ครู/ชำนาญการพิเศษ ศศ.ม. ภาษาไทย
11.  นางสาวบริมาส ทาราทิพย์ ครู/ชำนาญการ

ค.บ.

ศษ.ม.

คณิตศาสตร์

เทคโนฯ

 12.  นางสาวพรพรรณ คนกลาง  ครู/ชำนาญการพิเศษ ค.บ. คณิตศาสตร์
13. นางสาวอัจฉรารัตน แข็งแรง ครู/ชำนาญการ  ศศ.บ.

ศษ.ม.

ภาษาอังกฤษ

เทคโนโลยีการศึกษา

14. นายอภินันท์   มิ่งเมือง ครู/ชำนาญการ ค.บ. ภาษาไทย
15.  นายกฤตณ์   ปัทถาพงษ์ พนักงานราชการ ค.บ.  พลศึกษา
16. นางสาวรัตธิดา   สิทธิชัย ครูจ้างสอน  ค.บ.  ภาษาจีน
17. นางสาวธัญญาพร ส่องสี ครูจ้างสอน ค.บ. ประถมวัย
18. นางสาวกฤษณา วงค์คม เจ้าหน้าที่ธุรกา ศษ.บ.   นิเทศศาสตร์
19. นางสาววิภาวรรณ  แก้วโก๋ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ  ค.บ.  ภาษาไทย
20.  นางสาวกวินธิดา   อุดอ้าย  เจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ USO NET  ค.บ.  คอมพิวเตอร์
 21.  Miss Serena  Qutami ครูอาสาสมัคร โครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนา

 22.  นายปัญญา  กุลท้วม นักการภารโรง  ม.6

 

 

 

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน