5174

นางสาวนันทรัตน์  สมมุติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

แนะนำนักเรียนดีเด่น 

353955740_614924603932265_736484690255449998_n.jpg

 นายศิขรินทร์  อินปา

นักกีฬาเหรียญทองฟลอร์บอลซีเกมส์

2023 ครั้งที่ 32 ประเทศกัมพูชา

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 กำนันสมพร  ยาปัน ประธานคณะกรรมการ (ผู้ทรงคุณวิุฒิ)
2 นายนิเวทย์   จิตอารี กรรมการ (ผู้แทนผู้ปกครอง)
3 นายสมชาย  กะรัตน์ กรรมการ (ผู้แทนครู)
4. นายศิลป์  เนตรทิพย์ กรรมการ (ผู้แทนองค์กรชุมชน)
5. นายวีระศักดิ์  ตันกุระ กรรมการ (ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
6. นางสุบินรัตน์  ชาวส้าน กรรมการ (ผู้แทนศิษย์เก่า) 
7. พระนิยม ฐานจาโร กรรมการ (ผู้แทนองค์กรศาสนา)
8. นายปัญญา  พรหมรักษ์
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวิุฒิ)
9. นางสาวนันทรัตน์  สมมุติ กรรมการและเลขานุการ(ผู้อำนายการโรงเรียน)
 
 
   


 รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษา

ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1 นางสุวรรณทร  อินทนนท์ ที่ปรึกษา
2 นางธารารัตน์  จิตอารี ที่ปรึกษา
3 นายเจริญ  จิณะเสน ที่ปรึกษา
4 นายประทวน  ชาวส้าน ที่ปรึกษา
5 นางศศิภรณ์  จิตอารี ที่ปรึกษา
6 นายศักดิ์  พรหมรักษ์ ที่ปรึกษา
7 นางนันทวรรณ  บุญเทพ ที่ปรึกษา
8 นายสมาน  จันต๊ะวงค์ ที่ปรึกษา
9 นางศุณีวรรณ  อุดอ้าย ที่ปรึกษา