แนะนำนักเรียนดีเด่น 

353955740_614924603932265_736484690255449998_n.jpg

 นายศิขรินทร์  อินปา

นักกีฬาเหรียญทองฟลอร์บอลซีเกมส์

2023 ครั้งที่ 32 ประเทศกัมพูชา

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 กำนันสุวรรณทร   อินทนนท์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2 ผู้ใหญ่สมพร  ยาปัน รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3 พระครูโกวิท   นันทเขต กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. จส.อ.พิศิษฐ์   ตนุลานนท์ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. ผู้ใหญ่นววรรณ   อุดอ้าย กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. ผู้ใหญ่ธารารัตน์  จิตอารี กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. ผู้ใหญ่ทิพย์   บุญเทพ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
8. ผู้ใหญ่วิทย์   กะรัตน์           กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
9. ผู้ใหญ่เจริญ   จิณเสน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
10. นายศักดิ์    พรหมรักษ์ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
11. ผู้ใหญ่ทวน   ชาวส้าน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
12. นายวีรศักดิ์    ตันกุระ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
13. นางวีรวรรณ    ชนปภวิชญ์ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
14. นางสุบินรัตน์  ชาวส้าน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
15. นางนิตยา     วรนุช กรรมการและเลขานุการ