กำหนดการส่งงานธุรการในชั้นเรียน และงานอื่น ๆ

กำหนดการส่งงานธุรการในชั้นเรียน

รายการงานธุรการ กำหนดส่งงาน

ปพ. ต่าง ๆ , คะแนนประเมินคุณลักษณะ อ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน และ

คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์

หลังปิดภาคเรียนที่ 1 , 2

ภายใน 10   วัน

แผนการจัดการเรียนรู้ ทุกสัปดาห์ (วันศุกร์)
การศึกษาเด็กเป็นรายบุคคล , แบบบันทึกการพัฒนาทางร่างกาย , บันทึกระบบ-ช่วยเหลือนักเรียน , บันทึกการติดตามเด็ก , บันทึกสถิติการมาเรียนของนักเรียน         แต่ละชั้น ปลายภาคเรียนที่ 1 , 2

 

กำหนดส่งงานอื่น ๆ

รายการ กำหนดส่งงาน
บัญชีเงินกองทุน ที่รับผิดชอบ ทุกเดือน
สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ( Sar )รายบุคคล ปลายภาคเรียนที่ 1 , 2
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน ปลายภาคเรียนที่ 1 , 2
สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงงานที่รับผิดชอบ ปลายภาคเรียนที่ 1 , 2

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน