ครูเวรประจำวันและหน้าที่

ครูเวรประจำวันโรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)ประจำปีการศึกษา 2564

 

วัน ชื่อครูเวรประจำวัน

 จันทร์

นายวีระ   จันต๊ะวงค์,นางสาวพรพรรณ  คนกลาง,นางสาวชญานิศ  ไชยศิลป์

อังคาร

นางพัฒนา  เหล็งจุ๊ย,นางสาววิภาวรรณ  แก้วโก๋,นางบริมาส  ทาราทิพย์,นายกฤตณ์  ปัทถาพงษ์

พุธ

นายอภินันท์   มิ่งเมือง,นางรัตนา  เหมืองหม้อ,นางนันท์สินี  หลักคำ

พฤหัสบดี

Miss salana,นายจารุกิตติ์  สุวรรณ,นางสุขภัฐนรินทร์  กันจินะ,นางสาวอัจฉรารัตน์  แข็งแรง 

 ศุกร์

นางนฤมล  ขัติยะ,นางปราณี  สัตตคุณากร,นายชาตรี  จันต๊ะวงค์,นางสาวรัตธิดา  สิทธิชัย

           

         โดยมีหน้าที่  ดังนี้

๑.  ปฏิบัติหน้าที่ช่วงเช้าเวลา ๐๗.๐๐ น. – ๐๘.๑๕ น.  ช่วงเวลาพักกลางวัน  และหลังเลิกเรียน

.  เฝ้าระวัง  กำกับ  ติดตาม  ควบคุมดูแลความประพฤตินักเรียนและความเรียบร้อยประจำวัน

๓.  ดำเนินการพิธีหน้าเสาธงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม  และรวมนักเรียนหน้าเสาธง

      กรณีมีกิจกรรมพิเศษเร่งด่วน

            ๔.  ดูแลการทำความสะอาดกลุ่มสี  และห้องน้ำ  อาคารเรียน

    ๕.  ประสานงานหัวหน้าเวรประจำวันในการแก้ไขและพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนประจำวัน

            ๖.  สรุปรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำวันให้เป็นปัจจุบัน

            ๗.  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมายประจำวัน

 

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน