ตารางสรุปเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียน

ตารางสรุปเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียน

หลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

จุดประสงค์ หลักสูตรเดิม

ลักษณะการจัดทำ

และการใช้

ระเบียนแสดงผล

การเรียน

(Transcript)

(ปพ.1)

- หลักฐานแสดงผลการเรียนจบ

    ช่วงชั้น

- หลักฐานแสดงผลการเรียนจบ

    หลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ

- หลักฐานแสดงผลการเรียนจบ

    หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ป.05 (ประถม)

รบ.1-ต (มัธยมต้น)

รบ.1-ป (มัธยมปลาย)

ฉบับจริง - เก็บที่สถานศึกษา

คู่ฉบับ - มอบให้ผู้เรียนใช้เป็นหลักฐานสำหรับแสดงผลการเรียนและ

วุฒิการศึกษา

หลักฐานแสดง

วุฒิการศึกษา

(ประกาศนียบัตร)

(ปพ.2)

หลักฐานแสดงการจบหลักสูตรของนักเรียนเป็นรายบุคคล

- หลักสูตรภาคบังคับ (ม.3)

- หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   (ม.6)

- หลักสูตร ปวช. ฯลฯ

ประกาศนียบัตรทุกหลักสูตร

มอบให้นักเรียนใช้เป็นหลักฐานแสดง

วุฒิการศึกษา

แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา

(ปพ.3)

หลักฐานแสดงผลการตัดสินและอนุมัติให้ผู้เรียนจบหลักสูตร

- หลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ

- หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ป.02 (ประถม)

รบ.2-ต (มัธยมต้น)

รบ.2-ป (มัธยมปลาย)

จัดทำ 3 ชุด เก็บรักษาที่

- สถานศึกษา

- เขตพื้นที่การศึกษา

- หน่วยงานระดับกระทรวง

    เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ

    การตรวจสอบรับรอง

    การจบหลักสูตรของผู้เรียน

แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

(ปพ.4)

หลักฐานแสดงผลการประเมิน

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนรายบุคคล

-

- มอบให้ผู้เรียนใช้เป็น

    หลักฐาน สำหรับนำไป

    แสดงเพื่อการรับรองผล

    การเรียน

เอกสารแสดงบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

(ปพ.5)

บันทึกผลการประเมินผลการเรียนของผู้เรียน

ป.02-1 - 6(ประถม)

รบ.3-ต (มัธยมต้น)

รบ.3-ป (มัธยมปลาย)

ผู้สอนใช้บันทึกผลการประเมินผลการเรียนและพัฒนาของผู้เรียน

- สถานศึกษาต้องเก็บรักษา

    ไว้สำหรับการตรวจสอบ

    ข้อมูลการพัฒนาผู้เรียน

เอกสารายงานผลกรพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล

(ปพ.6)

 

บันทึกข้อมูลการประเมินผล

การเรียนและพัฒนาการของผู้เรียนรายบุคคลสำหรับสื่อสารข้อมูลระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง

สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน

ป.01 (ประถม)

รบ.4-ต (มัธยมต้น)

รบ.4-ป (มัธยมปลาย)

- สื่อสารระหว่างครู

   ผู้ปกครองให้ต่างฝ่ายต่าง

   ได้รับทราบข้อมูลของผู้เรียน

- มอบให้ผู้เรียน เมื่อจบช่วง

   ชั้นหรือออกจาก

   สถานศึกษา

 ใบรับรองผลการศึกษา(ปพ.7)

หลักฐานแสดงสถานภาพทางการศึกษาของผู้เรียนเป็น

การชั่วคราว

รบ. 5 ต (มัธยมต้น)

รบ. 5 ป (มัธยมปลาย)

ให้ผู้เรียนเพื่อใช้เป็นหลักฐานการเรียนชั่วคราวแสดงต่อหน่วยงานที่ต้องการให้สถานศึกษารับรองผล

การเรียนผู้เรียน

เอกสารระเบียนสะสม

(ปพ.8)

หลักฐานแสดงข้อมูลพัฒนาการด้านต่างๆของนักเรียนที่บันทึก ใช้ต่อเนื่องกันตลอดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ผลการเรียน

- พัฒนาการด้านต่าง ๆ

ระเบียนสะสม

ป. 06 (ประถม)

รบ.6-ต (มัธยมต้น)

รบ.6-ป (มัธยมปลาย)

- ครูแนะแนว/ผู้ปกครอง/

   นักเรียน ใช้เป็นข้อมูล

   ร่วมกันในการพัฒนา

   คุณภาพของนักเรียน

- โรงเรียนเก็บรักษาเพื่อเป็น

   ข้อมูลอ้างอิง

สมุดบันทึกผลการเรียนรู้

(ปพ.9)

- แสดงโครงสร้างหลักสูตรแต่ละช่วงชั้นของสถานศึกษาว่ามีจำนวนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมอะไรบ้าง

- แสดงรายระเอียดของแต่ละรายวิชาว่ามีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสาระการเรียนรู้และคำอธิบายรายวิชาอย่างไร

- บันทึกผลการเรียนของผู้เรียนในรายวิชาทีเรียนแล้ว

- สื่อสารรายงานผลการเรียน

- เป็นข้อมูลในการเทียบโอนผลการเรียน

 

- สถานศึกษาออกแบบจัดทำแบบพิมพ์ของเอกสาร

- ครูผู้สอนบันทึกผลการเรียนของผู้เรียน

- สื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองให้ทราบผลการเรียนของผู้เรียน

- ให้ผู้เรียนที่ย้ายสถานศึกษานำไปแสดงต่อสถานศึกษาใหม่เพื่อเทียบโอนผลการเรียน

- ผู้เรียนเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานการเรียนของตนควบคุมกับ ปพ.1

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน