มาตรฐานห้องเรียน,นโยบายสำคัญ,แทรกเนื้อหา

มาตรฐานห้องเรียน

  • แผ่นป้ายชั้นเรียน ชื่อครูประจำชั้น จำนวนนักเรียน การมาเรียนประจำวัน ตารางเรียน
  • สัญลักษณ์ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ภาวะโภชนาการ สถิติการเรียนประจำเดือน
  • เอกสารธุรการชั้นเรียน ปพ. 5 , 6 , 8 เอกสารงานสอน/วัดผลประเมินผล แผนการจัดการเรียนรู้
  • สื่อการเรียน คู่มือครู หนังสือเรียน บัตรคำ แถบประโยค แผ่นภาพ เครื่องเสียง วิทยุเทป
  • ผลงานนักเรียน ป้ายนิเทศความรู้ ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมชั้นเรียน ไม้ประดับ / บรรยากาศ
  • กระดานดำ ตารางเรียน ข้อตกลงชั้นเรียน เวรทำความสะอาด เครื่องเขียนไม้บรรทัด

นโยบายสำคัญ

    การประกัน ประกันคุณภาพ ประกันประสิทธิภาพ ประกันโอกาส และประกันความปลอดภัย

    การปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปครู ปฏิรูปหลักสูตร ปฏิรูปการเรียนรู้ และปฏิรูปการบริหาร

    โรงเรียนสีขาว โรงเรียนปลอดจากสิ่งเสพติดและอบายมุขทุกชนิด

    การนิเทศภายใน เขียนแผนการสอน สอนโดยให้เด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้

    จัดทำธรรมนูญโรงเรียน

    จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

    ฝึกทักษะอ่านเขียนเรียน ภาษาไทยจากภูมิปัญญาในท้องถิ่น

    การพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น

    การพัฒนาการจัดการศึกษาตามนโยบายโรงเรียนดีประจำตำบล

แทรกเนื้อหา

  หลักสูตรท้องถิ่น

  เศรษฐกิจพอเพียง

  บทอาขยานในสาระภาษาไทย สูตรคูณสาระคณิตศาสตร์

  มารยาทไทย วัฒนธรรมไทย สร้างจิตสำนึกในความเป็นไทย

  จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้สะอาดร่มรื่น สวยงาม

  การป้องกันโรคเอดส์และสิ่งเสพติด

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน