แผนงานโรงเรียน

                                                                     แผนงานโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน   นางสาวนันทรัตน์   สมมุติ

 

กลุ่มงานวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
นายสมชาย   กะรัตน์
หัวหน้างานวิชาการ
นางนฤมล   ขัติยะ
งานหลักสูตรและการสอนระดับก่อนประถม
นางปราณี สัตตคุณากร
งานหลักสูตรและการสอนระดับประถม
นางพัฒนา เหล็งจุ๊ย
งานหลักสูตรและการสอนระดับมัธยม
นางสาวนันทยา บุญเทพ
งานนิเทศภายใน
นางนฤมล   ขัติยะ
งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นางสาวนันทยา บุญเทพ
งานห้องสมุด

นางพัฒนา  เหล็งจุ๊ย,นางสาวรัตธิดา สิทธิชัย

งานรับ – ย้าย นักเรียน
นางนฤมล   ขัติยะ,นางสาวนันทยา บุญเทพ
งานวัดผลประเมินผล
นางนฤมล   ขัติยะ,นางสาวนันทยา บุญเทพ
หนังสือรับรอง
นางนฤมล   ขัติยะ
งานบริการทางวิชาการงานแนะแนว
นางพัฒนา เหล็งจุ๊ย,นายสมชาย กะรัตน์,
นางสาวนันทยา บุญเทพ

งานแหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

นางนฤมล ขัติยะ , นายนพดล  สมใจ,นางนันท์สินี หลักคำ,นางพัฒนา เหล็งจุ๊ย,นางสาวนันทยา บุญเทพ ,นางปราณี สัตตคุณากร,นายวีระ  จันต๊ะวงค์
งานพัฒนาสื่อ   นวัตกรรมและเทคโนโลยี
นายวีระ   จันต๊ะวงค์  , นางสาวนันทยา บุญเทพ
นายนพดล  สมใจ

งานส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

นางนฤมล ขัติยะ    
นางพัฒนา เหล็งจุ๊ย , นางสาวนันทยา บุญเทพ
นางปราณี สัตตคุณากร , นางรัตนา  เหมืองหม้อ
นายนพดล  สมใจ,นายสมชาย  กะรัตน์
นายวีระ จันต๊ะวงค์,นางนันท์สินี หลักคำ
งานโครงการพิเศษ/งานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
นางรัตนา เหมืองหม้อ    
นายนพดล  สมใจ,นายสมชาย  กะรัตน์
นางนฤมล   ขัติยะ,นางสาวนันทยา บุญเทพ
นางพัฒนา เหล็งจุ๊ย 
หัวหน้าช่วงชั้น

อบ-นางปราณี สัตคุณากร,ชช.1-นางนันท์สินี หลักคำ

ชช.2-นางเพชร สุฤทธิ์,ชช.3-นางสาวนันทญา บุญเทพ

กลุ่มงานบุคลากร 

ผู้รับผิดชอบ

ผู้อำนวยการ
นางสาวนันทรัตน์  สมมุติ
หัวหน้าฝ่ายบุคลากร
นางเพชร  สุฤทธิ์
งานวางแผนกำลังคน สรรหาและคัดเลือก
นางเพชร  สุฤทธิ์
งานประเมินพัฒนาบุคลากร และงานวินัย
นางสาวนันทรัตน์  สมมุติ,นายสมชาย   กะรัตน์
งานสวัสดิการบุคลากร
นางเพชร  สุฤทธิ์
งานประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวนันทรัตน์  สมมุติ,นายสมชาย   กะรัตน์
งานสัมพันธ์ชุมชนงานเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน    
 - ชมรมศิษย์เก่า
นางสาวนันทญา บุญเทพ,นายวีระ จันต๊ะวงค์
นางรัตนา  เหมืองหม้อ,นางสาวรัตธิดา  สิทธิชัย
นางนฤมล ขัติยะ,นางพัฒนา เหล็งจุ๊ย    

 

กลุ่มงานการเงินและพัสดุ

 ผู้รับผิดชอบ
ผู้อำนวยการ
นางสาวนันทรัตน์  สมมุติ
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
นางปราณี สัตตคุณากร
งานการเงิน
นางสาวอัจๆฉรารัตน์ แข็งแรง
งานแผนงานและงบประมาณ
นายวีระ   จันต๊ะวงค์
งานบัญชี
นางสาวพรพรรณ  คนกลาง
งานการจัดซื้อจัดจ้าง 
นายวีระ   จันต๊ะวงค์ , นางสาวชญานิศ  ไชยศิลป์
,นางสาวกฤษณา   วงค์คม
งานพัสดุ
นายวีระ  จันต๊ะวงค์ , นางนันท์สินี หลักคำ
นางสาวชญานิศ  ไชยศิลป์,นางสาววิภาวรรณ  แก้วโก๋
งานครุภัณฑ์
นางสาวนันทยา บุญเทพ,นายนพดล สมใจ
งานตรวจสอบภายใน
นางนันท์สินี หลักคำ ,นางเพชร สุฤทธิ์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ผู้รับผิดชอบ

ผู้อำนวยการ นางสาวนันทรัตน์  สมมุติ
   
หัวหน้างานบริหารทั่วไป นางรัตนา  เหมืองหม้อ
งานธุรการสารบรรณ
นางสาวกฤษณา วงค์คม 
สหกรณ์ออมทรัพย์ นางเพชร  สุฤทธิ์
สหกรณ์ร้านค้า นางรัตนา เหมืองหม้อ
กองทุนรวมสวัสดิการ ทำบุญ นางพัฒนา เหล็งจุ๊ย  
งานข้อมูลและสารสนเทศ นายวีระ  จันต๊ะวงค์
งานกิจการนักเรียน นายสมชาย  กะรัตน์,นายนพดล สมใจ,นายเขษมศักดิ์  ธรรมชัย
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

นายอภินันท์  มิ่งเมือง,นายนพดล สมใจ,

นายเขษมศักดิ์  ธรรมชัย

งานประกันความปลอดภัย

นางเพชร สุกฤธิ์

งานอนามัย นางสาวอัจฉรารัตน์  แข็งแรง
งานอาหารกลางวัน
นางนันท์สินี  หลักคำ
งานประชาธิปไตยในโรงเรียน นายนพดล สมใจ,นายเขษมศักดิ์  ธรรมชัย
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นายนพดล สมใจ,นายเขษมศักดิ์  ธรรมชัย
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ลูกเสือ เนตรนารี
นายอภินันท์  มิ่งเมือง,นางนฤมล ขัติยะ
กิจกรรมนักเรียนพักนอน
นางสาวพรพรรณ  คนกลาง,นางสาววริศรา  แซ่ท้าว
นายนพดล สมใจ,นายอภินันท์  มิ่งเมือง
กิจกรรมสระว่ายน้ำ
นายสมชาย กะรัตน์ , นายเขษมศักดิ์  ธรรมชัย
กิจกรรมน้ำดื่มสะอาด นายสมชาย กะรัตน์ ,นายเขษมศักดิ์  ธรรมชัย
 

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน