แผนงานโรงเรียน

                                                                     แผนงานโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน   นางสาวจงกล   แก้วโก

 

กลุ่มงานวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
นายวีระ   จันต๊ะวงค์
หัวหน้างานวิชาการ
นางนฤมล   ขัติยะ
งานหลักสูตรและการสอนระดับก่อนประถม
นางปราณี สัตตคุณากร
งานหลักสูตรและการสอนระดับประถม
นางพัฒนา เหล็งจุ๊ย
งานหลักสูตรและการสอนระดับมัธยม
นายอภินันท์  มิ่งเมือง
งานนิเทศภายใน
นางนฤมล   ขัติยะ
งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นางนฤมล  ขัติยะ
งานห้องสมุด

นายอภินันท์  มิ่งเมือง,นางสาวรัตธิดา สิทธิชัย

งานรับ – ย้าย นักเรียน
นางนฤมล   ขัติยะ,นางสาวนันทยา บุญเทพ
งานวัดผลประเมินผล
นางสาวพรพรรณ  คนกลาง
หนังสือรับรอง
นางนฤมล   ขัติยะ
งานบริการทางวิชาการงานแนะแนว
นางพัฒนา เหล็งจุ๊ย,นางสาวนันทยา บุญเทพ

งานแหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

นางนฤมล ขัติยะ , นายนพดล  สมใจ,นางนันท์สินี หลักคำ,นางพัฒนา เหล็งจุ๊ย,นางปราณี สัตตคุณากร,นายวีระ  จันต๊ะวงค์
งานพัฒนาสื่อ   นวัตกรรมและเทคโนโลยี
นายวีระ   จันต๊ะวงค์ 

งานส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

นางนฤมล ขัติยะ    ,นางพัฒนา เหล็งจุ๊ย 
นางปราณี สัตตคุณากร , นางรัตนา  เหมืองหม้อ
,นายวีระ จันต๊ะวงค์,นางนันท์สินี หลักคำ
งานโครงการพิเศษ/งานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
นางรัตนา เหมืองหม้อ,นางนฤมล ขัติยะ,,นางพัฒนา เหล็งจุ๊ย 
หัวหน้าช่วงชั้น

อบ-นางปราณี สัตคุณากร,ชช.1-นางนันท์สินี หลักคำ

ชช.2-นางพัฒนา เหล็งจุ๊ย,ชช.3-นางสาวนันทญา บุญเทพ

กลุ่มงานบุคลากร 

ผู้รับผิดชอบ

ผู้อำนวยการ
นางสาวจงกล  แก้วโก
หัวหน้าฝ่ายบุคลากร
นางพัฒนา เหล็งจุ๊ย
งานวางแผนกำลังคน สรรหาและคัดเลือก
นางพัฒนา เหล็งจุ๊ย
งานประเมินพัฒนาบุคลากร และงานวินัย
นางสาวจงกล  แก้วโก,นางพัฒนา เหล็งจุ๊ย
งานสวัสดิการบุคลากร
นางพัฒนา เหล็งจุ๊ย
งานประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวจงกล  แก้วโก,นายวีระ  จันต๊ะวงค์
งานสัมพันธ์ชุมชนงานเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน    
 - ชมรมศิษย์เก่า
นางสาวนันทญา บุญเทพ,นายวีระ จันต๊ะวงค์
นางรัตนา  เหมืองหม้อ,นางสาวรัตธิดา  สิทธิชัย
นางนฤมล ขัติยะ,นางพัฒนา เหล็งจุ๊ย    

 

กลุ่มงานการเงินและพัสดุ

 ผู้รับผิดชอบ
ผู้อำนวยการ
นางสาวจงกล  แก้วโก
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
นางปราณี สัตตคุณากร
งานการเงิน
นางสาวอัจๆฉรารัตน์ แข็งแรง
งานแผนงานและงบประมาณ
นายวีระ   จันต๊ะวงค์
งานบัญชี
นางสาวพรพรรณ  คนกลาง
งานการจัดซื้อจัดจ้าง 
นายวีระ   จันต๊ะวงค์ , นางสุขภัฐนรินทร์  กันจินะ
,นางสาวกฤษณา   วงค์คม
งานพัสดุ
นายวีระ  จันต๊ะวงค์ , นางนันท์สินี หลักคำ
นางสุขภัฐนรินทร์  กันจินะ,นางสาววิภาวรรณ  แก้วโก๋
งานครุภัณฑ์
นางสาวนันทยา บุญเทพ,นางสาวชญานิศ  ไชยศิลป์
งานตรวจสอบภายใน
นางนันท์สินี หลักคำ ,นางพัฒนา  เหล็งจุ๊ย

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ผู้รับผิดชอบ

ผู้อำนวยการ นางสาวจงกล  แก้วโก
   
หัวหน้างานบริหารทั่วไป นายจารุกิจ  สุวรรณ
งานธุรการสารบรรณ
นางสาวกฤษณา วงค์คม 
สหกรณ์ออมทรัพย์ นางพัฒนา  เหล็งจุ๊ย
สหกรณ์ร้านค้า นางพัฒนา  เหล็งจุ๊ย
กองทุนรวมสวัสดิการ ทำบุญ นางสาวพรพรรณ  คนกลาง
งานข้อมูลและสารสนเทศ นายวีระ  จันต๊ะวงค์
งานกิจการนักเรียน นายจารกิจ  สุวรรณ,นายชาตรี  จันต๊ะวงค์,นายอภินันท์  มิ่งเมือง
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

นายอภินันท์ มิ่งเมือง,นายจารกิจ สุวรรณ,นายชาตรี  จันต๊ะวงค์,นายปัญญา  กุลท้วม

งานประกันความปลอดภัย

นางสาวชญานิศ  ไชยศิลป์

งานอนามัย นางสาวอัจฉรารัตน์  แข็งแรง
งานอาหารกลางวัน
นางนันท์สินี  หลักคำ
งานประชาธิปไตยในโรงเรียน นายชาตรี  จันต๊ะวงค์,นายอภินันท์  มิ่งเมือง
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นายจารกิจ  สุวรรณ,นายชาตรี  จันต๊ะวงค์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ลูกเสือ เนตรนารี
นายอภินันท์ มิ่งเมือง,นางนฤมล ขัติยะ,นายจารกิจ  สุวรรณ,นายชาตรี  จันต๊ะวงค์
กิจกรรมนักเรียนพักนอน
นางสุขภัฐนรินทร์  กันจินะ ,นายอภินันท์  มิ่งเมือง,นายอภินันท์  มิ่งเมือง
กิจกรรมสระว่ายน้ำ
นายกฤต  ปัทถาพงษ์,นายปัญญา  กุลท้วม
กิจกรรมน้ำดื่มสะอาด นายกฤต  ปัทถาพงษ์,นายปัญญา  กุลท้วม
 

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน