แนะนำนักเรียนดีเด่น 

353955740_614924603932265_736484690255449998_n.jpg

 นายศิขรินทร์  อินปา

นักกีฬาเหรียญทองฟลอร์บอลซีเกมส์

2023 ครั้งที่ 32 ประเทศกัมพูชา

โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฏร์รังสรรค์)รับรางวัลสุดยอดโรงเรียนลดใช้พลังงานระดับจังหวัด ภาคเหนือ

6qsWkR31

    สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ประกาศผลสุดยอดโรงเรียนลดใช้พลังงาน ระดับจังหวัด (ภาคเหนือ) โครงการ “พลังคิด สะกิดโลก” แผนการลดใช้พลังงานในโรงเรียน ของภาคเหนือ ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้สามารถลดใช้ไฟฟ้าได้กว่า 1 ล้านหน่วย (กิโลวัตต์/ชั่วโมง) คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ จำนวนกว่า 6 ล้านบาท

นางเอมอร ชีพสุมล ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้ โครงการ “พลังคิด สะกิดโลก” ได้มีความคืบหน้าตามลำดับ โดยขณะนี้ ได้โรงเรียนลดใช้พลังงานระดับจังหวัดของภาคเหนือ รวมจำนวน 18 โรงเรียน แบ่งเป็นประเภทอนุบาล-ประถมศึกษา จำนวน 9 โรงเรียน และมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า จำนวน 9 โรงเรียน จากโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การแข่งขันทั้งหมด 349 โรงเรียน ทั้งนี้ โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดในภาคเหนือ จำนวน 809 โรงเรียน สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าในสถานศึกษาได้รวมจำนวน 1,499,604.88 หน่วย (กิโลวัตต์/ชั่วโมง) คิดเป็นมูลค่าเงินที่ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 6,943,170.59 บาท

6qsWkR312
    โครงการ “พลังคิด สะกิดโลก” ภาคเหนือ ประกอบด้วย 9 จังหวัด คือ เชียงราย น่าน ลำปาง ลำพูน อุตรดิตถ์ เชียงใหม่ พะเยา แพร่ และแม่ฮ่องสอน มีโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 349 แห่ง ได้ส่งแผนรณรงค์การลดใช้พลังงานของสถานศึกษา ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด พิจารณาคัดเลือกสุดยอดโรงเรียนลดใช้พลังงาน “ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ปรากฎว่ามีสุดยอดโรงเรียนลดใช้พลังงานระดับจังหวัด ประเภทอนุบาล-ประถมศึกษา โรงเรียนห้วยหมากเอียก จังหวัดเชียงราย, โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก จังหวัดเชียงใหม่, โรงเรียนบ้านส้าน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) จังหวัดน่าน, โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา จังหวัดลำปาง, โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน, โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ จังหวัดอุตรดิตถ์, โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ จังหวัดพะเยา, โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ จังหวัดแพร่, โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำหรับประเภทมัธยมศึกษา (หรือเทียบเท่า) ได้แก่ โรงเรียนสามัคคีวิทยา 2 จังหวัดเชียงราย, วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา จังหวัดเชียงใหม่, โรงเรียนบ้านห้วยฟอง จังหวัดน่าน, วิทยาลัยเทคโนโลยีลำปาง จังหวัดลำปาง, โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูน, โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ จังหวัดอุตรดิตถ์, วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง จังหวัดพะเยา, โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ จังหวัดแพร่, โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมชิงทุนสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนละ 250,000 บาท
ตลอดระยะเวลาของการแข่งขันสุดยอดโรงเรียนลดใช้พลังงานในระดับจังหวัด ได้มุ่งเน้นมาตรการลดใช้พลังงานอย่างยั่งยืน โดยเริ่มจากผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้นำในการกำหนด นโยบาย และเป้าหมายการประหยัดพลังงาน รวมถึงการบูรณาการประหยัดพลังงานเข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างครู นักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียน โดยการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาทำหน้าที่และรับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อให้การปฎิบัติงานมีระบบและง่ายต่อการติดตามผล และผลักดันนโยบายประหยัดพลังงาน ให้เกิดความการปฏิบัติจริง เช่น การควบคุมระยะเวลาใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า การปรับอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศ และถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังการใช้งาน รวมถึงดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ นอกจากมาตรการลดการใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นแล้ว การจัดกิจกรรมรณรงค์ที่สร้างสรรค์เพื่อสร้างการเรียนรู้ และสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง อาทิ จัดทำสื่อรณรงค์ภายในโรงเรียน กิจกรรมสร้างจิตสำนึก และกิจกรรมสายตรวจพลังงานต่างๆ เพื่อการพิชิตความเป็นหนึ่งของสุดยอดโรงเรียนลดใช้พลังงานในครั้งนี้ โรงเรียนเหล่านี้ คือ สุดยอดโรงเรียนลดใช้พลังงานระดับจังหวัด ที่มุ่งมั่นฝ่าฟันจนได้เป็นหนึ่งในตัวแทน 152 โรงเรียน จากจำนวน 8,478 แห่งทั่วประเทศ ที่จะต้องเดินทางเข้าสู่การแข่งขันลดใช้พลังงานในระดับภูมิภาคและระดับประเทศต่อไป ซึ่งจากความโดดเด่นของแผนงานข้างต้น สอดรับกับเป้าประสงค์ของ สนพ. ทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่ต้องการปลูกจิตสำนึกให้เกิดพฤติกรรมลดใช้พลังงานอย่างเป็นนิสัยกับกลุ่มเยาวชน

6qsWkR3123
    สนพ. คาดหวังว่า โครงการ “พลังคิด สะกิดโลก” จะมีส่วนช่วยกระตุ้นและสร้างกระแสการอนุรักษ์พลังงานให้กับเยาวชน จนนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการประหยัดพลังงานในกลุ่มเยาวชนจนเป็นนิสัย และขยายผลไปยังสู่ครอบครัว และชุมชน อันนำไปสู่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดรายจ่ายด้านเชื้อเพลิงที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ
ทั้งนี้ แบรนด์แอมบาสเดอร์ โครงการ “พลังคิด สะกิดโลก” โดยเจมส์มาร์ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลสุดยอดโรงเรียนลดใช้พลังงานระดับจังหวัด ในโครงการ “พลังคิด สะกิดโลก” ซึ่งรางวัลและความสำเร็จที่โรงเรียนได้รับเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหาร นักเรียน ครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนทุกคน ส่วนโรงเรียนใดที่พลาดรางวัลในครั้งนี้ก็ขอเป็นกำลังให้น้องๆ และทุกคนร่วมกันอนุรักษ์พลังงานต่อไป เพราะการอนุรักษ์พลังงานเป็นประโยชน์กับทุกคนและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติด้วย
สถานศึกษาหรือผู้ที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.พลังคิด.com หรือ www.facebook.com/palungkidsbyeppo สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 092 846 6751 ฝ่ายกิจกรรมรณรงค์ภาคกลาง และ โทร. 092 846 6750 ฝ่ายกิจกรรมรณรงค์ภาคเหนือ

ขอบคุณแหล่งข่าว facebook

IMAGE
ป่าน่านบ้านของฉัน
วันศุกร์, 15 กันยายน 2566
อ่าน:13
IMAGE
ไทยมีงานทำ
วันศุกร์, 14 กรกฎาคม 2566
อ่าน:44
IMAGE
best practice ครูนฤมล
วันศุกร์, 14 กรกฎาคม 2566
อ่าน:30
IMAGE
การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566
วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566
อ่าน:37
IMAGE
แจ้งหยุดเรียนกรณีพิเศษ
วันพุธ, 01 กุมภาพันธ์ 2566
อ่าน:29

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน